بایگانی برچسب: پخش آجر سفال

مرکز پخش آجر سفال تیغه ۱۵

استفاده از آجر سفال در بخش های داخلی ساختمان در ضخامت های کم صورت می گیرد و به طور معمول از سفال تیغه با ضخامت 15 سانتی متر استفاده می شود که کارایی لازم را در