بلوک سفال سقفی قزوین

بلوک سفال سقفی قزوین که از دیگر محصولات سایت تجاری آجر سفال است را با اطمینان کامل و با قیمت کارخانه از کارشناسان ما خریداری نمایید. انواع بلوک سقفی را با ابعاد در این صفحه درج کرده ایم که میتوانید آن را خریداری نمایید.

 بلوک سقفی  40*25*25

مشخصات کالا ابعاد | سانتیمتر وزن هر عدد | کیلوگرم تعداد در هر متر مربع
بلوک سقفی 40 سانتی درجه یک 40*25*25 سانتیمتر 11~10.800 کیلوگرم 8 عدد

شرح کالا

 • نام محصول : بلوک سفالی سقفی 40 سانتی
 • ابعاد : 25*25*40 سانتی متر
 • کاربرد : جهت ساخت و اجرای سقفهای تیرچه و بلوک.
 • گرید کیفی : درجه ۱
 • وزن مخصوص : 11 ~ 10.800 کیلوگرم
 • تعداد مورد نیاز در هر متر مربع : حدود 8 عدد
 • ضخامت نهایی سقف: 25 سانتیمتر

جدول ظرفیت مجاز بارگیری بلوک سفالی سقفی 40 سانتی در انواع کامیون:

مشخصات محصول تک جفت تریلی ابعاد | cm وزن | kg
سفال سقفی 40 سانتی 900 عدد 1200 عدد 2200 عدد 40*25*25 11~10.800

بلوک سفال سقفی قزوین

بلوک سقفی 30*20*50

مشخصات کالا ابعاد | سانتیمتر وزن هر عدد | کیلوگرم تعداد در هر متر مربع
بلوک سقفی 50 سانتی درجه یک 50*20*30 سانتیمتر 11.500~11 کیلوگرم 7 عدد

شرح کالا

 • نام محصول : بلوک سفالی سقفی 50 سانتی
 • ابعاد : 30*20*50 سانتی متر
 • کاربرد : جهت ساخت و اجرای سقفهای تیرچه و بلوک.
 • گرید کیفی : درجه ۱
 • وزن مخصوص : 11.500 ~ 11 کیلوگرم
 • تعداد مورد نیاز در هر متر مربع : حدود 7 عدد
 • ضخامت نهایی سقف: 20 سانتیمتر

جدول ظرفیت مجاز بارگیری بلوک سفالی سقفی 50 سانتی در انواع کامیون

مشخصات محصول تک جفت تریلی ابعاد | cm وزن | kg
سفال سقفی 50 سانتی 800 عدد 1100 عدد 2000 عدد 50*20*30 11.500~11
بلوک سفال سقفی قزوین

بلوک سفال سقفی ۲۰*۲۰*۵۰

مشخصات کالا ابعاد | سانتیمتر وزن هر عدد | کیلوگرم تعداد در هر متر مربع
بلوک سقفی 50 سانتی درجه یک 50*20*20 سانتیمتر 11~10.750 کیلوگرم 8 عدد

شرح کالا

 • نام محصول : بلوک سفالی سقفی 50 سانتی
 • ابعاد : 20*20*50 سانتی متر
 • کاربرد : جهت ساخت و اجرای سقفهای تیرچه و بلوک.
 • گرید کیفی : درجه ۱
 • وزن مخصوص : 11 ~ 10.750 کیلوگرم
 • تعداد مورد نیاز در هر متر مربع : حدود 8 عدد
 • ضخامت نهایی سقف: 20 سانتیمتر

جدول ظرفیت مجاز بارگیری بلوک سفالی سقفی 50 سانتی در انواع کامیون

مشخصات محصول تک جفت تریلی ابعاد | cm وزن | kg
سفال سقفی 50 سانتی 900 عدد 1200 عدد 2200 عدد 50*20*20 11~10.750
بلوک سفال سقفی قزوین

بلوک سفال سقفی ۲۰*۲۰*۶۰

مشخصات کالا ابعاد | سانتیمتر وزن هر عدد | کیلوگرم تعداد در هر متر مربع
بلوک سقفی 60 سانتی درجه یک 60*20*20 سانتیمتر 12~11.500 کیلوگرم 7 عدد

شرح کالا

 • نام محصول : بلوک سفالی سقفی 60 سانتی
 • ابعاد : 20*20*60 سانتی متر
 • کاربرد : جهت ساخت و اجرای سقفهای تیرچه و بلوک.
 • گرید کیفی : درجه ۱
 • وزن مخصوص : 12 ~ 11.500 کیلوگرم
 • تعداد مورد نیاز در هر متر مربع : حدود 7 عدد
 • ضخامت نهایی سقف: 20 سانتیمتر

جدول ظرفیت مجاز بارگیری بلوک سفالی سقفی 60 سانتی در انواع کامیون

مشخصات محصول تک جفت تریلی ابعاد | cm وزن | kg
سفال سقفی 60 سانتی 750 عدد 950 عدد 1800 عدد 60*20*20 12~11.500
بلوک سفال سقفی قزوین

بلوک سفال سقفی ۲۰*۲۵*۵۰

مشخصات کالا ابعاد | سانتیمتر وزن هر عدد | کیلوگرم تعداد در هر متر مربع
بلوک سقفی 50 سانتی درجه یک 50*25*20 سانتیمتر 11.500~10.900 کیلوگرم 7 عدد

شرح کالا

 • نام محصول : بلوک سفالی سقفی 50 سانتی
 • ابعاد : 20*25*50 سانتی متر
 • کاربرد : جهت ساخت و اجرای سقفهای تیرچه و بلوک.
 • گرید کیفی : درجه ۱
 • وزن مخصوص : 11.500 ~ 10.900 کیلوگرم
 • تعداد مورد نیاز در هر متر مربع : حدود 7 عدد
 • ضخامت نهایی سقف: 25 سانتیمتر

جدول ظرفیت مجاز بارگیری بلوک سفالی سقفی 50 سانتی در انواع کامیون

مشخصات محصول تک جفت تریلی ابعاد | cm وزن | kg
سفال سقفی 50 سانتی 800 عدد 1100 عدد 2000 عدد 50*25*20 11.500~10.900
بلوک سفال سقفی قزوین

بلوک سفال سقفی ۲۰*۲۵*۶۰

مشخصات کالا ابعاد | سانتیمتر وزن هر عدد | کیلوگرم تعداد در هر متر مربع
بلوک سقفی 60 سانتی درجه یک 60*25*20 سانتیمتر 12~11.750 کیلوگرم 7 عدد

شرح کالا

 • نام محصول : بلوک سفالی سقفی 60 سانتی
 • ابعاد : 20*25*60 سانتی متر
 • کاربرد : جهت ساخت و اجرای سقفهای تیرچه و بلوک.
 • گرید کیفی : درجه ۱
 • وزن مخصوص : 12 ~ 11.750 کیلوگرم
 • تعداد مورد نیاز در هر متر مربع : حدود 7 عدد
 • ضخامت نهایی سقف: 25 سانتیمتر

جدول ظرفیت مجاز بارگیری بلوک سفالی سقفی 60 سانتی در انواع کامیون

مشخصات محصول تک جفت تریلی ابعاد | cm وزن | kg
سفال سقفی 60 سانتی 750 عدد 950 عدد 1800 عدد 60*25*20 12~11.750
بلوک سفال سقفی قزوین