تیرچه فندوله چیست و اجزای تشکیل دهنده فندوله

تیرچه فندوله چیست ؟ سوالی که ممکن ایت برای بسیاری از خریدارن پیش آید.اجزای تشکیل دهنده فندوله را نیز میتوانید در این صفحه مطالعه کنید.پس از مطالعه می توانید خرید خود را با اطمینان کانل از سایت تجاری آجر سفال انجام دهید.

تیرچه فندوله چیست

تیرچه بتنی و سفالی(فوندوله) رایجترین نوع تیرچه در ایران که اکثر مهندسین ایرانی از آن استفاده
می‌کنند تیرچه باخرپا می‌باشد که این نوع تیرچه تشکیل شده است از خرپا که اغلب از میلگرد
ساخته می‌شود.بتن پاشنه، اگر برای ریختن بتن پاشنه از قالب سفالی استفاده شود به آن تیرچه با کفشک گفته می‌شود.

تیرچه فندوله چیست

تیرچه پیش فشرده

تیرچه پیش فشرده نیز در بعضی از ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. میلگرد به کار رفته در این نوع
تیرچه‌ها با حد روانی بالا بوده و در ساختن این نوع تیرچه‌ها قبل از انجام بتن ریزی میلگردهای به کار رفته
در تیرچه را تحت کشش قرار می‌دهند و آن گاه بتن ریزی تیرچه را انجام می‌دهند و پس از سخت شدن
بتن میلگردها را آزاد می‌کنند و بدین وسیله بتن تیرچه قبل از بارگذاری تحت فشار قرار می‌گیرد.

تیرچه فندوله چیست

اجزای تشکیل دهنده فندوله

اجزای تشکیل دهنده خرپای تیرچه عبارتند از:میلگرد بالا-میلگرد مارپیچ یا عرضی- اهن پایین یا میلگردهای
کششی. میلگردهای بالا عضوبالای خرپا بوده و قطر آن نباید از ۶ mm کمتر از ۱۲ mm بیشتر باشد
(توصیه می‌شود از میلگرد۱۰یا۱۲ اجدار استفاده شود) ارتفاع خرپای تیرچه باید به اندازه‌ای باشد
که میلگرد بالا قدری بالاتر از سطح بلوک قرار گرفته و دربتن پوشش قرار گیرد. میلگرد عرضی عضو مورب
خرپا را تامین می‌کند و نیروهای برشی سقف را تحمل می‌کند.

تیرچه فندوله چیست

ابعاد اجزای تشکیل دهنده

حداقل سطح مقطع میلگردهای عرضی نباید ازbwt 0015/ کمتر باشد که در آن bwعرض جان تیرو t فاصله
دو میلگرد عرضی متوالی از یکدیگر است. زاویه میلگردهای عرضی با آهن پایین بین ۳۰تا ۴۵ درجه می‌باشد.
قطر آهن عرضی بین ۵ تا ۱۰ mm است و حداکثر فاصله میلگردهای عرضی از یکدیگر۲۰cm می‌باشد.
آهن پایین یا میلگردهای کششی ممان‌های مثبت وسط دهانه را تحمل می‌کنند.

تیرچه فندوله چیست

میلگرد پایین

حداقل میلگردهای پایین که سرتا سر طول تیرچه را طی می‌کند دو عدد می‌باشد که قطر آن از ۸mm
کمتر و ۱۶ mm بیشتر نباید باشد. حداقل سطح مقطع میلگردهای کششی برای فولادهایی که حد
جاری شدن ان پایین است۰۰۲۵/ وآانهایی که حد جاری شدنشان بالای ۰۰۱۵/سطح مقطع جان تیر می‌باشد
و حداکثر سطح مقطع آن نباید۵/۲٪ سطح مقطع جان تیر بیشترباشد.

تیرچه فندوله چیست

پاشنه تیرچه

اگر ضخامتبتن پاشنه تیرچه ۵/۵ cm یا بیشتر باشد می‌توان با استفاده از فولادهای کششی به قطر۱۸تا۲۰ mm آن را انجام دهیم. حداقل فاصله میلگردهای کششی از همدیگر باید ۵ mm بیشتر از بزرگترین دانهبتن مصرفی باشد. برای این که چسبندگی بیشتری بین فولاد و بتن ایجاد شود بهتر است که تمام میلگردها به صورت آجدار استفاده شود.

تیرچه فندوله چیست